Halim Ozyazıcı

Halim Efendi 14 Ocak 1898 tarihinde İstanbul’da doğdu. Haseki Gülşen-i Maârif Rüşdiyesini iyi dereceyle bitirdi. İlk yazı meşkini rüşdiye mektebi hat hocası Hamid Bey’den aldı. Yazıdaki istidadı keşfedilince Şeyhül İslam Hayri Efendi tarafından Medresetül-Hattatî’ne kaydedildi. Burada Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey, Kâmil Akdik, Hulûsi Efendi gibi birçok kıymetli hattattan yazı dersi alarak yetişti. 26 Eylül 1918’de diploma alarak Dîvan-ı Hümâyun Kaleminde vazifeye başladı. 1936da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Şark Tezyînî Sanatları Şubesinde hat hocası olarak göreve başladı. Ali Alparlan, İ. Aydın Yüksel gibi değerli hattatlar yetiştirdi.30 Eylül 1334 tarihinde trafik kazası geçirerek vefat etti.

X