Fehmi Efendi

1276/1860’da İstanbul’da doğan Mehmed Fehmi Efendi, hıfz ve kıraat ilimlerini tahsilinin yanı sıra, Şevki Efendi’den sülüs-nesih yazılarını öğrendi. Fehmi Efendi, Şevki Efendi’nin talebesi olduğunu bazı eserlerinde belirtmektedir (mesela, İÜK-42811).

Mükemmel Kur’an tilavetinin yanı sıra, o devirde basılan mushaflarda olabilecek yanlışlıkları düzeltmek üzere Bab-ı Meşihat’de faaliyet gösteren ” mushafları tedkik ve tashih hey’eti’nde çalıştı. Yazdığı büyük hilyeleri, gubari hatla ve zarif şekilli ayetlerle bilhassa tezyin ederdi. Böyle bir hilyesi TSMK-GY 1312 ‘de mevcuttur. Celi sülüs yazılarında Nazif Bey’in tavrını benimsemiştir. Örnek ahlak sahibi olan ve hayatı sıkıntılara sabretmekle geçen Fehmi Efendi, hayli zamandır hasta olduğu halde, 20 R.evvel 1333/5 Şubat 1915’de vefat ederek İstanbul’daki Maçka Kabristanı’na defnedildi.

X