Ahmed Efendi (Mestcizâde)

(ö.1174/1760-61) Türk hattatı.

İstanbul’ludur. Babası Hacı AbdullahEfendi’dir. Hat Sanatını Hoca Mehmed Râsim’den öğrendi ve 1731’de icâzet aldı. Mehmed Râsim Efendi’den sonra Galata Sarayı yazı hocalığına tayin edildi. Daha sonra Hüseyin Hablî’den boşalan Enderûn Mektebi Hat hocalığına naklolundu. Vefatında Mahmut Paşa Türbesi hazîresinde Tophaneli Mehmed Emin Efendi’nin kabri yakınına defnedildi. Hocası Mehmed Râsim Efendi’nin mezar taşı için yazdığı ibâre, isim kısmı değiştirilerek kendi mezar taşına da hakedilmiştir.

Ahmed Efendi, Şeyh Seyyid Ahmed Raûfi’ye intisap etmişti. Kaynaklarda şairliğinden bahsedilirse de şiirlerine rastlanmamıştır.

BİBLİYOGRAFYA;
Suyolcuzâde, Devhatü’l-küttâb, s. 123; Müstakimzâde, Tuhfe, s.71; Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul 1306, s. 93; Ergun, Antoloji, I, 163; a.mlf. Türk Şairleri, I, 355-356; Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts. S. 164; R. Ekrem Koçu, ‘’Ahmed Efendi(Mestçizâde)”, İst. A. I, 358.

Müellif: Muhittin Serin

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 60 numaralı sayfada yer almıştır. 

X