Sultan Abdülmecid

13 Şaban 1238/25 Nisan 1823’de doğan Şehzade Abdülmecid,1 R. ahır 1255/1 Temmuz 1839’da 31. Osmanlı padişahı olarak tahta oturdu ve 16 Zilhicce 1277/25 Haziran 1861 günü vefat etti. Türbesi, ceddi Yavuz Sultan Selim’in türbesinin yanındadır. Siyasi ve idari hayatı tarih kaynaklarında bulunabileceğinden, burada hattatlığı anılacaktır.

Şehzadeliğinde, Mahmud Celaleddin’in en ileri gelen talebesi Mehmed Tahir Efendi (?-1262/1845)’den sülüs-nesih yazılarını meşkeden, tahtta bulunduğu için resmi merasim yapılmadan 1259/1843’de icazete hak kazanan Sultan Abdülmecid’in nesih’le cüz’leri, sülüs-nesih kıt’aları, celi sülüs’le bir hayli levhası zamanımıza kadar gelmiştir. Celi yazıları İstanbul’da Kılıç Ali Paşa, Dolmabahçe, Ortaköy, Teşvikiye, Yakacık; Kahire’de Hz. Hüseyin camiilerinde görülebilir. Ayrıca devrinin hat san’atkarlarına gösterdiği alakayla da hatırlanır.

X