Mehmed Efendi

İki eli bileklerinden, iki ayağı da topuklarından itibaren bulunmadığı için ” bidest ü bipa” lakabıyla anılan Mehmed Efendi, Bolu’da doğmuş; sakatlığı yüzünden dilenmekten başka çaresi kalmadığını düşünerek İstanbul’a ‘gelmiş, fakat hat san’atına karşı duyduğu dayanılmaz arzu ile, Hafız Osman’ın da hocası olan Suyolcuzade Mustafa Eyyubi (? -1097/1686)’ den sülüs-nesih öğrenmeye başlamıştır. Bu haliyle bir en’am-ı şerif yazdığını Osmanlı padişahı Sultan IV. Mehmed işitince, 1082/1671 yılında huzuruna kabul ederek karşısında yazdırtıp hayretler içinde kalmış; kendisine maddi ihsanda bulunduktan başka, günlük 20 akçe maaş bağlatmıştır. Mehmed Efendi’nin Sultan II. Süleyman devrinde (1098/1687 – 1102/1691 arası) vefat ettiği kaydolunmaktadır.

X