Ali Nakkaş

XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Osmanlı tasvir sanatçısı.
Ehl-i hiref’ teşkilâtının nakkaşlar bölüğüne bağlı olarak saray nakkaşhanesinde çalışmış ve eser vermiştir. GeliboIulu Mustafa Âlî’nin bildirdiğine göre, ünlü nakkaş üstad Osman ‘ ın kayınbiraderidir. Sultan II. Selim (I 566- 1574) ile III. Murad 0574-1595) devirlerinde sarayda çalıştı. Saray şehnamecisi Seyyid Lokman ‘ ın kaleme aldığı Şehnâme ile benzeri eserleri resimlendiren nakkaşlar ekibinde görev yaptı . Ayrıca bazı arşiv kayıtlarında belirtildiğine gore, halen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan Şehnâme- i Selim Han (m, A 3595) ve Hünernâme (m, H 1523) ile Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki Zübdetü’t – tevârîh (nr. 1973) adlı eserlerin resimlendirilmesi işinde çalıştı. Osmanlı tasvir sanatının klasik üslübunu belirleyen nakkaş Osman’ın etkisinde kalmıştır.

BiBLİYOGRAFYA:
Ali. Menâkıb-I Hünerverân, s. 68 ; Nigâr Anafarta. Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları., İstanbul 1969, s. 10 ; Filiz Çağman. Şâhnârne-ı Selim Han ve Minyatürleri”, Sanat Tarihi Yıllığı, V, İstanbul 1973, s. 41 ı, 443; Günsel Renda., İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Zübdetü’t-tevârîh Minyatürleri”, Sanat, sy, 6, İstanbul 1977, s. 58·67.

Müellif: Filiz Çağman

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 423 numaralı sayfada yer almıştır.

X