Abdullah Amâsî

XVI. Yüzyıl Osmanlı Hattatı

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte, Amâsî nisbesinden Amasyalı olduğu anlaşılmaktadır. Seksen yaşına kadar yaşadığı göz önünde bulundurularak, 1518 tarihli bir hattına istinaden Fâtih devrinde (1451 -148 1) doğduğu ve Yavuz Sultan Selim devrinde (1512-1520) öldüğü ileri sürülmektedir (bk. E. Hakkı Ayverdi,Fatih Devri Hattalları ve Hat San’atı, s. i 2) Ünlü Amasyalı hattat Şeyh Hamdullah’ın (Ö. 15 19) akrabası ve muhtemelen talebesi olup onun ölümünden sonra oğlu Mustafa Dede’yi yetiştirmiştir. İstanbul’a II. Bayezid devrinde ( 1481-I 5 1 2) gelmiştir. Kendine has yeni bir yazı tarzı bulunan Abdullah Amâsî’nin günümüze birkaç eseri ulaşabilmiştir. Bunlardan Topkapı Sarayı Müzesi’nde (yy, nr. 172) kayıtlı bulunan nesih hatla yazılmış Türkçe Mevlid-i Şerif metni, hattaki kudretini göstermesi bakımından önemlidir.

BİBLİYOGRAFYA;
Ali, Menâkıb·ı Hünerverân {n şr. İbnülemin Mahmud Kemalı , İstanbul 1926, s. 54; Nefeszâde İbrâhim, Gülzâr-ı Savâb (nşr. Kilisli Muallim Rifat. İstanbul 1939, s. 54; Suyolcuzâde Mehmed Necîb, Devhatü’lküttâb {nşr. Kilisli Muallim Rifat. İstanbul 1942, s. 82; Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtın (nşr. İbnülemin Mahmud Kemal). İstanbul 1928, s. 189; Habîb, Hatt u Hattâtân, İstanbul 1305, s. 82; Mehdî Beyânî, Ahvâlü Âşâr-ı Hoşnüvîsan, Tahran 1363, LV, 1056, 1088-; E. Hakkı Ayverdi. Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı, istanbul 1953, s. 9·12.

Müellif: M. Uğur Derman

 

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 84 numaralı sayfada yer almıştır. 

X