Ali El-Karı

Bugün Afganistan sınırları içindeki Herat’ta doğan Ali b. Sultan Muhammed (Sultan, babasının adıdır; ünvan değildir) dini ilimlerde zamanının en önde gelenlerindendir; Hanefi fakihlerindendir. Hat san’atını kimden öğrendiği belli değildir. Ancak, Mekke’ye yerleştikten sonra, her yıl bir aded mushaf yazar, etrafına tefsir ve kıraate dair kayıdlar da koyardı. Bu mushafın hediyesi mukabiliyle, ertesi yılın geçimini temin ederdi. İslami ilimierin her dalında -bir kısmı basılmış- 180’e yakın mühim eserin sahibidir. Şevval 1014/Şubat 1606’da vefat edip Mekke’de defnolundu.

X