Ali Efendi (Çırçırlı)

(ö.1906) Türk hattatı

Fatih’in Çırçır (Haydar) semtinde doğdu. Çırçırlı veya Haydarlı lakabıyla tanınır. Hat sanatını Şefik Bey’den öğrendi. Maliye Nezâreti’ne bağlı bir dairede çalıştı. Derviş mizaçlı, sakin bir zattı. Bir müddet Üsküdar da oturdu. Bekâr olduğundan hayatının sonlarına doğru Aksaray’daki Şâbâniyye tarikatine mensup Necip Efendi’nin dergâhına yerleşti. Şevval 1324’te (Kasım 1906) burada vefat etti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı’ndadır. Kitâbesi Ferid Bey tarafından yazıldığı halde yaptırılamamıştır.

Sülüs, nesih ve bilhassa celî-sülüs’te üstâd idi. Yazı taklidinde ve yazıları tahrir şeklinde çizmekte çok başarılı idi. Taşa hak edilmiş mühim bir yazısı olan (Allah’ın farz olan emirlerini yerine getir ki, itaat etmiş olasın) hadisi, SaraçhaneBaşı Camii’nde iken daha sonra Vakıflar Yazı Müzesi’ne kaldırılmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:
İbnülemin, Son Hattatlar, s.45-48; Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts, s. 232: M. Uğur Derman, Türk Hat Sanatı Şâheserleri, İstanbul, 1982, s. 34; R. Ekrem Koçu. ‘’Ali Efendi”. İst. A. II. 652- 653 İSAM

Müellif: M. Uğur Derman

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 389 numaralı sayfada yer almıştır.

X