Arapzade Mehmed Sa’dullah Efendi

Osmanlı şeyhulislamlarından Arapzâde Ataullah Efendi’nin torunu ve Mehmed Arif Efendi’nin oğlu olarak 12 Şaban 1180/13 Ocak 1767’de İstanbul’da doğan Mehmed Sa’dullah Efendi, babası ve dedesi gibi ilmiye sınıfına mensuptur. İstanbul kadılığı, Anadolu ve Rumeli kadıaskerliği vazifelerinde bulunduktan sonra reisülulemalığa getirildi. 5 Ramazan 1259/29 Eylül 1843’de vefat edip Çarşıkapı’da Divanyolu üzerindeki aile makberesine defnolundu.

Örnek alınacak bir yaradılışa sahip olduğu nakledilen Sa’dullah Efendi, Yesari Es’ad Efendi’den ta’lik hattını öğrenip 1208/1794’de icazet almıştır. Kıt’aları ve celi ta’lik hattı ile levha ve taşa mahkuk kitabeleri (Sütlüce Sa’diye Dergahı, İstanbul Devlet Matbaası, Kütahya Mevlevihanesi … ) mevcuttur.

X